Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy - Tirendo.pl


Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy z sklepem Tirendo.pl

Pouczenie o odstąpieniu

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie czternastu dni, bez konieczności podawania przyczyn odstąpienia.

Termin odstąpienia w przypadku zakupu towarów wynosi czternaście dni, licząc od dnia, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie towarów. W przypadku oddzielnej dostawy kilku towarów zamówionych w ramach jednego zamówienia bieg terminu rozpoczyna się w dniu, w którym konsument wszedł w posiadanie ostatniego towaru. W przypadku umowy o dostawę towaru w kilku przesyłkach lub sztukach termin odstąpienia biegnie od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniej sztuki towaru.

W celu wykonania prawa do odstąpienia konieczne jest powiadomienie nas (Tirendo GmbH, Pappelallee 78/79 10437 Berlin, tel.: (22) 10 10 990 / e-mail: info@tirendo.pl / fax: (22) 24 28 528) w formie wyraźnego oświadczenia (np. w formie listu przesłanego pocztą, faksu lub e-maila) o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego formularza odstąpienia, przy czym formularz nie jest obligatoryjny.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy jesteśmy zobowiązani zwrócić wszelkie płatności otrzymane od konsumenta, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, wynikających z wybranego przez konsumenta innego rodzaju dostawy niż oferowana przez nas, najkorzystniejsza cenowo dostawa standardowa), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynęło do nas powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Przy zwrocie płatności stosujemy ten sam środek płatniczy, jaki został użyty przez konsumenta przy realizacji pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie naliczamy konsumentowi kosztów wynikających ze zwrotu płatności.

Dokonujemy odbioru towarów.

Ponosimy koszty przesyłki zwrotnej towarów.

Konsument odpowiada za ewentualne obniżenie wartości towarów tylko wówczas, kiedy wynika to z innego obchodzenia się z towarami, niż jest to konieczne w celu sprawdzenia ich właściwości, cech i sposobu działania.

Koniec pouczenia o odstąpieniu