Warunki handlowe – Opony samochodowe i ciężarowe w niskich cenach | tirendo.pl

 

Regulamin sklepu Tirendo.pl

 

§ 1 Zakres obowiązywania

1.1 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Tirendo GmbH z siedzibą w: Pappelallee 78/79 10437 Berlin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Berlinie Charlottenburg pod numerem 145365 B, NIP DE280017344, numer GIODO 011843 (dalej „Tirendo“) a Klientem (dalej „Klient“) za pośrednictwem strony www.tirendo.pl, zawierającej ofertę Tirendo. Wszelkie świadczenia, dostawy i oferty Tirendo realizowane są wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu.

1.2 Klient jest konsumentem, jeśli zawiera umowę w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Klient jest przedsiębiorcą, jeśli jest osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, i zawiera umowę w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.

1.3 Odmienne, sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub uzupełniające ogólne warunki handlowe Klienta nie stanowią części umowy.

§ 2 Zawarcie umowy

2.1 Umowa sprzedaży między Tirendo a Klientem zostaje zawarta przez przyjęcie zamówienia złożonego przez Klienta na następujących warunkach.

2.2 Klient składa wiążące zamówienie poprzez wypełnienie w całości oraz potwierdzenie, formularza zamówienia dotyczącego danego produktu udostępnionego przez Tirendo.

2.3 Tirendo niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia w formie elektronicznej. Takie potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia.

2.4 Tirendo przyjmuje zamówienie Klienta w drodze przesłania wiążącego oświadczenia o przyjęciu zamówienia w terminie 7 dni od potwierdzenia otrzymania zamówienia. Po upływie tego terminu złożone zamówienie nie wiąże Klienta. Tirendo może w każdej chwili odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Tirendo, Klientowi przysługuje roszczenie o dostarczenie towaru.

2.5 Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.6 Do chwili naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia, Klient ma możliwość poprawienia wprowadzonych danych. Tirendo nie przewiduje utrwalenia treści zawartej umowy w inny sposób.

2.7 Umowa jest zawierana w języku polskim.

2.8 Zamówienie może złożyć jedynie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.9 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu pod hasłem Regulamin zakupów oraz sporządzić jego wydruk. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet.

§ 3 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Klienta,
koszty odesłania towaru

Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okresie 10 dni od dnia otrzymania towaru oraz 14 dni na zwrot towaru od dnia odstąpienia od umowy. Szczegółowe warunki odstąpienia od umowy określa § 11.

§ 4 Dobrowolne prawo zwrotu

4.1 Niezależnie od praw przysługujących Klientowi zgodnie z obowiązującym prawem, Tirendo przyznaje Klientowi dobrowolne prawo zwrotu zgodnie z poniższymi postanowieniami.

4.2 Klient może skorzystać z prawa zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Warunkiem skorzystania z prawa zwrotu jest skontaktowanie się z Tirendo w tym terminie i poinformowanie za pomocą poczty elektronicznej o chęci skorzystania z tego prawa. Odesłanie kompletnego towaru w stanie niezmienionym powinno nastąpić na adres zwrotny podany Klientowi przez Tirendo.

4.3 W przypadku zwrotu towaru zgodnie z powyższymi warunkami Klient otrzymuje zwrot uprzednio wpłaconej kwoty. Ryzyko związane z transportem zwracanego towaru ponosi Klient.

4.4 Niniejsze dobrowolne prawo zwrotu nie ogranicza roszczeń Klienta wynikających z przepisów prawa, w tym prawa odstąpienia od umowy zawarte jna odległość.

§ 5 Ceny i koszty wysyłki, wymagalność, płatność, zwłoka, prawo zatrzymania

5.1 Ceny podane są w polskich złotych i obejmują podatek VAT w ustawowej wysokości oraz, jeśli nie ustalono inaczej, koszty przesyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2 Klient może dokonać płatności wyłącznie w sposób udostępniony podczas procesu zamówienia.

5.3 Jeśli nie ustalono inaczej, cena kupna jest płatna najpóźniej w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty; decyduje data zaksięgowania płatności na rachunku Tirendo. Jeśli Klient jest przedsiębiorcą, wówczas w przypadku zwłoki od zobowiązania pieniężnego nalicza się odsetki w wysokości 13 punktów procentowych ponad ustawową stopę procentową. Tirendo zastrzega sobie prawo do dochodzenia naprawienia udokumentowanej szkody poniesionej w związku ze zwłoką ponad wysokość odsetek.

5.4 Jeśli Klient jest przedsiębiorcą, może on skorzystać z prawa zatrzymania jedynie wówczas, gdy jego roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku umownego.

5.5 Bezpłatna dostawa dotyczy wyłącznie opon (od 2 sztuk). W przypadku felg, kół kompletnych oraz innych artykułów doliczane są koszty dostawy. (Bezpłatna dostawa dotyczy wyłącznie opon samochodowych. W przypadku felg, kół kompletnych oraz innych artykułów doliczane są koszty dostawy.) Formy płatności za towar obowiązujące w sklepie Delticom: - płatność kartą kredytową - przelew elektroniczny (Sofortbanking) - przedpłata przelem tradycyjnym - pobranie (płatność przy odbiorze) W przypadku pobrania, dokumentem potwierdzającym płatność jest List Przewozowy. W przypadku dostaw za granicę zastrzegamy sobie prawo do ewentualnego ograniczenia wyboru sposobów płatności.

*Za wyjątkiem felg oraz kół kompletnych.

§ 6 Warunki dostawy i wysyłki, zastrzeżenie prawidłowości dostaw od własnych
dostawców, przejście ryzyka

6.1 Jeśli nie uzgodniono inaczej, dostawa towaru jest realizowana na adres podany przez Klienta. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Na stronie internetowej w informacjach szczegółowych o produkcie zamieszczono informacje dotyczące dostępności danego produktu.

6.2 W razie braku dostępności danego produktu, za który Tirendo nie ponosi winy, Tirendo zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Tirendo niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje Klienta o braku dostępności towaru i proponuje dostarczenie porównywalnego produktu. W razie braku porównywalnego produktu lub rezygnacji przez Klienta z dostawy porównywalnego produktu, Tirendo niezwłocznie dokonuje zwrotu dokonanego przez Klienta świadczenia wzajemnego.

6.3 Jeśli Klient jest przedsiębiorcą, wówczas ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na niego z chwilą przekazania przesyłki przewoźnikowi.

6.4 W przypadku konsumentów ryzyko przypadkowego zniszczenia lub utraty towaru w transporcie przechodzi na konsumenta z chwilą wydania mu towaru.

6.5 W odniesieniu do przejścia ryzyka przyjmuje się, że wydanie miało miejsce również w przypadku zwłoki Klienta w przyjęciu towaru.

6.6 Klient zapewnia, iż składając zamówienie podał właściwy i pełny adres dostawy. Jeśli z powodu podania błędnych danych adresowych dojdzie do zwiększenia kosztów wysyłki, w tym wskutek konieczności wykonania kolejnej dostawy, to koszty te ponosi Klient.

§ 7 Zastrzeżenie prawa własności

Tirendo zastrzega sobie prawo własności towaru do chwili dokonania pełnej zapłaty za towar przez Klienta. Jeśli Klient jest przedsiębiorcą, Tirendo zastrzega sobie prawo własności towaru do chwili spełnienia wszystkich przysługujących mu wobec tego kupującego roszczeń.

§ 8 Rękojmia

8.1 Wszelkie zapytania lub reklamacje należy kierować do Tirendo na adres podany w § 11 tego Regulaminu. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przysługuje zgodnie z poniższymi postanowieniami.

8.2 Tirendo zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i produkcyjnych w produkcie uwarunkowanych technicznie oraz niewielkich różnic w kolorystyce, o ile takie zmiany są dla kupującego zasadne i są zwyczajowo dokonywane w obrocie handlowym.

8.3 W przypadku wad dostarczonej rzeczy, Klientowi przysługuje w pierwszej kolejności roszczenie o doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową. Konsumenci mogą w tym zakresie wybrać, czy wykonanie następcze nastąpi w formie usunięcia wady lub dostarczenia nowej rzeczy wolnej od wad; Tirendo jest jednak uprawnione do odmowy spełnienia roszczenia w wybranej przez Klienta formie, jeśli wiąże się ono z niewspółmiernymi kosztami, a inny sposób nie powoduje znaczących negatywnych skutków dla Klienta. W stosunku do przedsiębiorców Tirendo realizuje roszczenia z tytułu rękojmi za wady według własnego wyboru w drodze usunięcia wady lub dostarczenia nowego towaru wolnego od wad.

8.4 W przypadku niepowodzenia wykonania następczego, Klient może według własnego wyboru i zgodnie z przepisami prawa żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

§ 9 Szkody w transporcie

W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie Klient dołoży wszelkich starań w celu wsparcia Tirendo w dochodzeniu ewentualnych roszczeń od przewoźnika lub towarzystwa ubezpieczeniowego zgodnie z poniższymi postanowieniami.

9.1 W przypadku dostarczenia towaru z widocznymi wadami powstałymi w transporcie Klient zobowiązany jest do dokonania na właściwych dokumentach przewozowych wzmianki o szkodach i zażądania jej pokwitowania przez osobę doręczającą; opakowanie należy zachować.

9.2 Klient, który zaniechał obowiązków, o których mowa w pkt 9.1, nabywa produkt w takim stanie, w jakim go otrzymał. Tirendo zastrzega sobie prawo odmowy uznania reklamacji związanych z uszkodzeniami mechanicznymi, powstałymi w czasie transportu, w przypadku braku prawidłowo wypełnionego protokołu szkody oraz zgłoszenia towaru bez opakowania fabrycznego.

9.3 Jeśli utrata (także częściowa) lub uszkodzenie nie są widoczne, Klient jest zobowiązany do poinformowania o tym Tirendo w terminie pięciu dni od dnia dostarczenia towaru lub przewoźnika w terminie siedmiu dni od dnia dostarczenia towaru i umożliwienia w ten sposób terminowego dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika.

9.4 Postanowienia § 9 ust.1 i 2 niniejszego Regulaminu nie naruszają praw i roszczeń Klienta, w szczególności praw z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

§ 10 Postanowienia końcowe

10.1 Towary prezentowane na stronach www.tirendo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

10.2 Prawem właściwym jest prawo polskie.

10.3 Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Tirendo. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Tirendo a Klientem jest sąd właściwy dla siedziby Tirendo. Powyższe nie narusza możliwości wniesienia powództwa przez Tirendo przeciwko Klientowi oraz przez Klienta będącego konsumentem przeciwko Tirendo do innego sądu, którego właściwość wynika z przepisów prawa.

10.4 W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

10.5 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.06.2012. Zamówienia realizowane są na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

§ 11 Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Pouczenie o odstąpieniu
Unia Europejska stworzyła portal internetowy, celem udzielania pomocy niezadowolonym klientom. W przypadku skarg dotyczących towarów lub usług zakupionych przez internet w naszym sklepie, pod następującym adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr mogą Państwo skorzystać 
z możliwości polubownego i pozasądowego rozstrzygania sporów. Prosimy zwrócić uwagę, 
że obecnie (stan na 01.02.2017) niektóre branże oraz państwa, nie przewidują takiej możliwości. Dlatego możliwe, że z tego powodu, będąc konsumentem, nie mogą Państwo wykorzystać w tych krajach niniejszego portalu do rozwiązywania sporów z nami. Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Unii Europejskiej. Nie jesteśmy zobowiązani do udziału w polubownym rozstrzyganiu sporów przed konsumenckim organem pojednawczym. Jednakże zasadniczo jesteśmy gotowi do wzięcia udziału w polubownym rozstrzyganiu sporów przed nim. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres info@delti.com.

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie czternastu dni, bez konieczności podawania przyczyn odstąpienia.

Termin odstąpienia w przypadku zakupu towarów wynosi czternaście dni, licząc od dnia, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie towarów. W przypadku oddzielnej dostawy kilku towarów zamówionych w ramach jednego zamówienia bieg terminu rozpoczyna się w dniu, w którym konsument wszedł w posiadanie ostatniego towaru. W przypadku umowy o dostawę towaru w kilku przesyłkach lub sztukach termin odstąpienia biegnie od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniej sztuki towaru.

W celu wykonania prawa do odstąpienia konieczne jest powiadomienie nas (Tirendo GmbH, Pappelallee 78/79 10437 Berlin, tel.: (22) 10 10 990 / e-mail: info@tirendo.pl w formie wyraźnego oświadczenia (np. w formie listu przesłanego pocztą lub e-maila) o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego formularza odstąpienia, przy czym formularz nie jest obligatoryjny.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy jesteśmy zobowiązani zwrócić wszelkie płatności otrzymane od konsumenta, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, wynikających z wybranego przez konsumenta innego rodzaju dostawy niż oferowana przez nas, najkorzystniejsza cenowo dostawa standardowa), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynęło do nas powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Przy zwrocie płatności stosujemy ten sam środek płatniczy, jaki został użyty przez konsumenta przy realizacji pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie naliczamy konsumentowi kosztów wynikających ze zwrotu płatności.

Dokonujemy odbioru towarów.

Ponosimy koszty przesyłki zwrotnej towarów.

Konsument odpowiada za ewentualne obniżenie wartości towarów tylko wówczas, kiedy wynika to z innego obchodzenia się z towarami, niż jest to konieczne w celu sprawdzenia ich właściwości, cech i sposobu działania.

Koniec pouczenia o odstąpieniu

Kontakt

Infolinia:

+48 (0) 22 39 70 976

E-Mail:

info@tirendo.pl

Tirendo GmbH
Pappelallee 78/79
10437 Berlin
Niemcy

Email: info@tirendo.pl
Tel: +48 (0) 22 39 70 976

Konto odbiorcy :
19 1910 1048 2787 8361 3734 0002

Deutsche Bank Polska S.A.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Berlinie Charlottenburg, pod numerem: 145365 B
NIP: PL5263100138
kapitał zakładowy 31.887,00 zł wpłacony w całości
Zarząd: Andreas Prüfer

Numer zgłoszenia GIODO: 011843

Postępowanie skargowe
Niebawem Komisja Europejska przygotuje platformę do internetowego załatwiania sporów. Jak tylko platforma zostanie uruchomiona, link do niej zostanie zamieszczony tutaj.